logo
Nieuws
Garnituren
1 kilo grechten
Salades en sauzen
2-vaksmaaltijden
Verpakkingen

Algemene leveringsvoorwaarden


ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
-WDI: Wereldkeuken De Indische B.V., gevestigd te Nieuw Vennep en de met deze vennootschap verbonden ondernemingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden.
- Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en met wie
WDI een overeenkomst heeft gesloten, waarbij WDI
zich verplicht heeft tot de levering van zaken en/of het
(doen) vervoeren van zaken.
- Offerte of Aanbieding: Vrijblijvend aanbod van prijzen en
voorwaarden in de vorm hetzij van prijslijsten hetzij van mondelinge verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers.
ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER
2.1. Voor zover niet anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes,
overeenkomsten en verleende opdrachten van WDI.
2.2. WDI is slechts aan overeenkomsten en/of wijzigingen
daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat
WDI deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat
WDI een opdracht/bestelling schriftelijk heeft bevestigd,
dan wel doordat WDI geheel of gedeeltelijk aan een
opdracht tot bewaring, levering c.q. deellevering heeft voldaan;
ingeval van een opdracht tot levering in verschillende
gedeelten, wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot
stand te zijn gekomen, indien de eerste gedeeltelijke c.q.
deellevering plaatsvindt.
3.2. Iedere overeenkomst wordt door WDI aangegaan onder
de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever en/of
Afnemer, uitsluitend ter beoordeling van WDI, voldoende
kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.
3.3. WDI is gerechtigd vóór het aangaan van de overeenkomst,
van Opdrachtgever en/of Afnemer zekerheid te eisen,
dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen
voldaan zal worden.
3.4. WDI is bevoegd om, indien WDI dit noodzakelijk dan
wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de aan WDI
gegeven opdracht anderen in te schakelen, waarbij de kosten
aan Opdrachtgever en/of Afnemer zullen worden doorberekend
. WDI zal hierover vooraf overleg plegen.
ARTIKEL 4: PRIJZEN
4.1. De opgegeven prijzen gelden voor de levering af magazijn,
volgens de definitie gegeven in de Incoterms laatste uitgave
van de Internationale Kamer van Koophandel, en zijn exclusief
B.T.W. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de
Offerte of Aanbieding geldende prijzen van leveranciers,
arbeidslonen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten
en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven,
vrachtkosten, belastingen, sociale verzekeringspremies,
invoerrechten, andere van overheidswege opgelegde of op te
leggen heffingen en andere factoren, die op de kostprijs van
WDI van invloed zijn. Indien in één of meer der genoemde
factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft
plaatsgevonden, is WDI bevoegd de afgegeven prijzen
zonder voorafgaande aankondigingen aan te passen.
4.3. Het in lid 4.2. bepaalde geldt eveneens indien deze wijzigingen
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar
waren.
ARTIKEL 5: BETALING
5.1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,
hetzij in contanten hetzij op een door WDI aan te wijzen
bankrekening.
5.2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening, hoe
ook genaamd.
5.3. Indien de betaling niet of niet tijdig is ontvangen, is de
Opdrachtgever - zonder dat daarvoor enige aanmaning of
ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd
vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden
tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
5.4. Indien WDI tot invordering overgaat, zullen alle kosten
van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de
buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op
tenminste 16% van de te vorderen hoofdsom met een minimum
van € 115,-.
5.5. Indien Opdrachtgever met betaling van een deellevering in
gebreke blijft, is WDI gerechtigd de overige nog uit te
voeren opdrachten op te schorten tot het tijdstip waarop de
betaling door WDI is ontvangen, onverminderd het recht
van WDI om zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst nodig is de leveringen definitief te beëindigen
en betaling te verlangen van al hetgeen WDI tot op dat
moment te vorderen heeft, onverminderd het recht van
WDI op volledige schadevergoeding.
ARTIKEL 6: LEVERING
6.1. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door
WDI niet of niet voor de volledige Opdracht aangehouden
kan of kunnen worden, zal WDI Opdrachtgever
daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding
van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata
zonder dat Opdrachtgever daaraan enig recht tot
het vorderen van schadevergoeding, in welke vorm dan ook,
kan ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst kan
overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan
eisen.
6.2. Indien de nakoming langer dan drie maanden na de in de
overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft,
heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of
voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de
annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door
WDI vóór de aflevering van de desbetreffende zaken
wordt ontvangen.
6.3. Ingeval van staking, uitsluitingen, brand, overstromingen,
vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij of het transport, gebrek aan
brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de
levering gas, water en elektriciteit, uitvoerverbod, oorlog,
mobilisatie, onlusten, uitvoer- of invoerbelemmeringen en
alle overige al dan niet voorzienbare omstandigheden, die de
nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen
en/of van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de
order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid
en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan eisen,
zal WDI gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van
de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor
zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
6.4. Indien Opdrachtgever WDI daartoe schriftelijk aanmaant
is WDI gehouden binnen 8 dagen zijn keuze als vermeld
in het voorgaande lid te melden.
6.5. WDI is nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk
uitblijven van enige levering voor zover WDI deze niet
na aanmaning als hierboven bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk
heeft toegezegd.
6.6. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
ARTIKEL 7: EIGENDOMSOVERGANG
7.1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van
de afgegeven goederen bij WDI.
7.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de afgegeven goederen aan
derden in onderpand of in eigendom over te dragen, totdat
Opdrachtgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen
jegens WDI heeft voldaan, met dien verstande dat Opdrachtgever niet in zijn normale bedrijfs- of beroepsuitoefening
wordt belemmerd.
7.3. Wanneer Opdrachtgever en/of Afnemer enige verplichting
jegens WDI niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan
wel indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in
artikel 8.2. is WDI gerechtigd zonder ingebrekestelling
dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd de afgegeven en
nog niet betaalde producten bij Opdrachtgever terug te
halen. Opdrachtgever verleent WDI alle medewerking door het
openen van de ruimte waarin zich die goederen bevinden,
dan wel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een
zodanige ruimte geven. Indien de goederen zich bevinden op
een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in
gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking
van de derde nodig is, zal Opdrachtgever WDI machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Indien WDI toerekenbaar te kort komt in de nakoming
van de overeenkomst, is WDI slechts aansprakelijk voor
de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is
van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm
van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade,
schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
8.2. In geval van een onrechtmatige daad van WDI, het personeel
of door WDI ingeschakelde personen, is WDI slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en voor andere schade, voor zover deze ontstaan is door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.150.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
8.3. Opdrachtgever en/of Afnemer is gehouden na het ontstaan
van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is, de schade schriftelijk bij WDI te melden.
ARTIKEL 9: ONTBINDING
9.1. Ingeval de Opdrachtgever en/of Afnemer toerekenbaar
tekort komt in de nakoming van de verplichtingen uit een
overeenkomst, is WDI bevoegd de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding - in
welke vorm dan ook en hoe ook genaamd - gehouden te zijn
te annuleren.
9.2. Opdrachtgever en/of Afnemer zal in geval van ontbinding als
bedoeld in het eerste lid gehouden zijn om WDI de door
deze tot het tijdstip van de ontbinding gemaakte kosten te
vergoeden alsmede WDI schadeloos te stellen voor de
door WDI geleden en nog te lijden schade.
ARTIKEL 10: KLACHTEN
10.1. Bij afname zal Opdrachtgever en/of Afnemer de producten
controleren op uiterlijk, staat van de verpakking en in voorkomende
gevallen het aantal colli. Indien de Opdrachtgever
en/of Afnemer niet onverwijld reclameert hetzij mondeling
hetzij schriftelijk, worden de producten geacht in goede staat
en volledig te zijn afgeleverd.
10.2. Eventuele reclames met betrekking tot de werking van de
geleverde producten moeten schriftelijk gebeuren, binnen 24
uren na ontvangst van de producten.
10.3. De Opdrachtgever en/of Afnemer wordt geacht de levering
te hebben aanvaard, indien hij binnen de in het vorige lid
genoemde termijn:
a. geen klacht heeft ingediend, of
b. het geleverde geheel of gedeeltelijk zelf heeft
be- of verwerkt,
dan wel door derden heeft laten be- of verwerken, of
c. het geleverde aan derden heeft doorgeleverd of
ter beschikking heeft gesteld.
10.4. In tegenstelling tot het in de vorige leden bepaalde, worden
op door Afnemer afgehaalde goederen alleen bij de afgifte
aangegeven klachten in behandeling genomen.
10.5. Het indienen van reclames ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.
ARTIKEL 11: RETOURZENDINGEN
11.1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van
WDI zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan komen
alle aan de zending verbonden kosten ten laste van
Opdrachtgever en/of Afnemer. Het staat WDI in dat
geval vrij de goederen voor rekening van Opdrachtgever
en/of Afnemer bij derden op te slaan of zelf ter beschikking
van Opdrachtgever en/of Afnemer te houden.
11.2. Retourzendingen die door WDI niet zijn aanvaard, ontheffen
Opdrachtgever en/of Afnemer in geen enkel opzicht
van de betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 6.
11.3. Voor de werkelijke kosten voortvloeiend uit of in verband
met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door
WDI genomen maatregelen is de gespecificeerde opgave
van WDI voor Opdrachtgever en/of Afnemer bindend,
behoudens tegenbewijs.
11.4. Retourzendingen die een gevolg zijn van een foutieve bestelling door Opdrachtgever en/of Afnemer, worden tot en met
de dag van levering, na onze acceptatie, gecrediteerd onder
inhouding van 15 % van de waarde van de bestelling voor
de gemaakte kosten met een minimum van € 70,- per
geval exclusief B.T.W.
11.5. Retourzendingen reizen immer voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
ARTIKEL 12: TOEPASSING VAN ANDERE VOORWAARDEN
12.1. Voor zover in deze voorwaarden niet wordt afgeweken zijn
de z.g. Nekrovi-voorwaarden van toepassing.
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
13.1. Op alle door WDI te sluiten overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid
van partijen om beslissingen van de President van de
Arrondissementsrechtbank recht doende in kort geding, uit te
lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in Haarlem
zijn onderworpen.
ARTIKEL 14: DEPONERING
14.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Haarlem.
Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar.